Meghívó

Meghívó

letöltés

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az
1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett
megemlékezésre, melyet

2016. március 15-én 10 órakor

                     tartunk a Somvirág Óvoda parkolójában található Emlékműnél.

 

Beszédet mond Bányai József Pilisjászfalu Polgármestere. 

Ünnepi műsort adnak a Somvirág Óvoda gyermekei és szülei, Pilisjászfalu
Hagyományőrző Egyesülete, a Pilisi Íjászok Egyesülete, a Dózsa György Általános
Iskola tanulói és a Katolikus Egyházközösség tagjai.

001072888_marcius15.jpg

Beiratkozás a 2016. szeptember 1-én nyíló Somvirág Óvoda Bölcsődei részlegébe

Beiratkozás időpontja: 2016. március 30. (szerda) és március 31. (csütörtök)
8.30-tól 17.00-ig
Beiratkozás helye: Somvirág Óvoda, Pilisjászfalu, Kápolna u. 1.

Bölcsődei Felvételi Szabályzat

1. 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 36§ alapján bölcsődébe a csecsemő, kisgyermek 24 hetes korától 3 éves koráig, fogyatékos gyermek 5 éves koráig, illetve a 3 vagy 5 életév betöltésének évében december 31-ig vehető fel.
37.§ (1) A napos bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermekek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén, egy gyermek napi gondozási ideje, a 11 órát nem haladhatja meg.
40.§ (1) A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell:
– a gondozás-nevelés feltételeit,
– így különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
– a megfelelő textíliát, bútorzatot, a játéktevékenység feltételeit,
– a szabadban való tartózkodás feltételeit,
– a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit (az erre felkészült bölcsődében),
– az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést külön jogszabályban meghatározottak szerint.

Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12-14 gyermek gondozható.

Bölcsődei ellátást Szülő, Gondviselő, Törvényes Képviselő akkor kérhet:
– ha egyik szülője munkaképtelen,
– ha munkába kíván állni,
– ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel,
– ha 3 vagy több gyermekes,
– ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll,
– ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben tovább tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja is igazolni.
– ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni,
– ha Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó, Védőnő, Orvos javasolja (ekkor szükséges a szülő, gondviselő beleegyezése is).

Felvételkor előnyben részesül az:
– akit egyedülálló szülő nevel,
– akinek családjában három, vagy több gyermek van,
– akinek egyik szülője munkaképtelen,
– akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn,
– aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A gyermek bölcsődébe való felvételét a szülő hozzájárulásával:
– a körzeti védőnő,
– a házi gyermekorvos, vagy házi orvos,
– szociális illetve családgondozó,
– gyermekjóléti szolgálat,
– gyámhatóság,
is kezdeményezheti.

Felvételi kérelem feltétele továbbá, hogy a Család Pilisjászfalun bejelentett állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és ezt lakcímkártyával igazolni tudja.

A bölcsőde felvételi körzete Pilisjászfalu közigazgatási területe az intézmény alapító okiratában rögzítettek szerint.

A szülők igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor alkalmazásukról, legalább munkahelyi szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a munkáltató, leendő munkáltató nyilatkozik arról, hogy a Szülő alkalmazásban áll, vagy egy- másfél hónapon belül alkalmazni fogja.

A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férőhely függvénye.

A gyermek felvételét az erre rendszeresített Szülő által kitöltött felvételi jelentkezési lap benyújtásával lehet kérni.
Felvétel: a fenti bekerülési előnyöket, az igénylés idejét és a beérkezés sorrendjét is figyelembe véve, történik.
Csatolandó okmányok:
– a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata,
– a gyermek és szülők lakcímét igazoló okmányának másolata.
– a TAJ kártya másolata
A gyermek felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja, hogy:
– a gyermek egészséges közösségben gondozható, nevelhető,

Túljelentkezés esetén a Szülő az elutasítást követően fellebbezhet Pilisjászfalu Polgármesteri Hivatal Szociális Intézményi Irodáján.
A bölcsődei felvételnél a felvett létszám a férőhelyek 100%-át nem haladhatja meg.
A bölcsőde nyitvatartási ideje: munkanapokon délelőtt 6 óra 00 perctől, délután 17 óra 00 percig tart.

A mindenkori bölcsődei térítési díjakról az 1/1989./1.18/SZEM. MMPM számú együttes rendelet figyelembe vételével Pilisjászfalu Képviselőtestülete dönt.

2016. március 2.

Szántó Henriett
óvodavezető